En modern organisation med självledarskap i fokus

Den tekniska utvecklingen driver innovationer i ett allt högre tempo och vi som företag ser behovet av att förändra vårt sätt att ta oss an dessa utmaningar. Under 2018 har vi haft ett tydligt fokus att landa i en organisationsform som främjar våra ambitioner att vara ledande inom vår bransch. Vår vision är tydligt kopplad till behovet att frigöra våra medarbetares fulla potential. Vi vill locka till oss medarbetare med stor lust att utveckla sig själva och vårt företag. Vi sätter vår tilltro till att omge oss med medarbetare som i våra olika team respekterar, stödjer och driver igenom fattade beslut för att uppnå de mål vi definierat. Den traditionella organisation som styrt vårt företag historiskt har nu landat i en mer modern och agil organisationsmodell där teamens fulla potential driver vår utveckling och där självledarskapet får en tydlig roll.

LÄS OM ÅRET
Play Video

VD har ordet

Mats Agblad om året som gått

En ledande position inom infrastruktur

-Mats Agblad

Play Video

Acobia på 3 minuter

Vad gör vi egentligen?

Var hittar du Acobia?

Idag vilar Acobia verksamhet på tre affärsområden:
Industri, Infrastruktur & Fastighet.
Play Video

Industri

Play Video

Infrastruktur

Play Video

Fastighet

Årets höjdpunkter

Branschens utveckling

Under 2018 gjorde vi en satsning inom industri som inte gav den förväntade effekt vi satte upp i våra målsättningar. Detta har föranlett den omorganisation vi nu genomför där stort fokus ligger på att identifiera och matcha nya kompetenser och affärsmöjligheter med vårt erbjudande. Vi förväntar oss effekter redan under 2019 där ambitionen är att vända utvecklingen till en fortsatt tillväxt.

Blickar vi framåt ser vi flera indikationer på att den generella industrin försvagas i Sverige men det är något som även händer internationellt, då världshandeln har en tydlig avmattning. Acobias fokus är fortsatt Life science, livsmedel och process där efterfrågan på våra lösningar fortsatt är stor. Vi ser även ett ökat fokus på våra nya digitala integrationslösningar i de dialoger som är pågående.

Inom infrastruktur har vi lyckats mer än väl med att nå de mål vi satte upp förra året. Vi vann upphandlingar inom infrastruktur som innebär att vi är delaktiga i flera av Sveriges största anläggnings- och infrastrukturprojekt exempelvis Västlänken i Göteborg.

Omsättningsutvecklingen för 2018 är delvis en konsekvens av regeringens nationella plan med en satsning på ca 700 miljarder kronor till svensk infrastruktur, där det finns ett uttalat fokus för en hållbar framtid. Fortsätter vi att blicka vi framåt är vi optimistiskt inställda till den viktiga satsningen regeringen beslutat om, med en planperiod som innehåller en ökning på 47% på medel till drift, underhåll och trafikledning på svensk järnväg. Det är med stor framtidstro som vi redan nu kan se att Acobia medarbetare tar fram lösningar för att fortsätta öka hållbarheten och stärka upp Sveriges infrastruktur.

Under 2018 gick vi ur ett antal stora projekt som varit basen i vår tillväxt under främst 2016 och 2017. Ambitionen har självklart varit att identifiera nya större projekt där vår kompetens efterfrågas. Under 2018 fokuserade vi delvis om våra fastighetsresurser till de infrastrukturprojekt som är i stark tillväxt. Detta ser vi som en av våra styrkor. Självklart är ambitionen att fortsätta vår tillväxtresa inom fastighetsområdet och vi ser med tillförsikt fram mot detta arbete. Vi verkar främst inom det offentliga segmentet där stort fokus ligger på regionernas investeringar inom sjukvård och omsorg. När vi tar del av de investeringsbudgetar våra kunder presenterar för den kommande 10 årsperioden ser vi stora möjligheter. Enbart Västfastigheter har beslutade och planerade investering på ca 23 miljarder under perioden.

Det som också känns spännande är de dialoger kring ett ökat digitaliseringsbehov som pågår med fastighetsförvaltare. Vår känsla är att det kommer att intensifieras de kommande åren och att detta kommer att ha en klart positiv inverkan på vår utveckling. Vi har under 2018 genomfört några intressanta och innovativa projekt i Norge som kommer att påverka även vår svenska verksamhet positivt.

2018 i siffror

Ledningsteamet

Mats Agblad

VD

Mats ansvarar för den löpande förvaltningen av Acobia AB enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Marie von Essen

Ekonomichef

Maries fokus är att utveckla processer samt systemlösningar inom ekonomi och administration.

Kristina Bjerke

Kvalitetschef

Som kvalitetsansvarig leder Kristina verksamhetens kvalitetsarbete genom att utveckla, underhålla och följa upp verksamhetens kvalitetssystem.

Styrelsen

Mikael Nilsson

Huvudägare och styrelseledamot

Steve Ribbestam

Delägare och styrelseordförande

Anders Paulsson

Styrelseledamot

Tore Hallersbo

Styrelseledamot

Joacim Lorentsson

Styrelseledamot

AI och ML – En verklighet i dagens och framtidens samhälle

Under flera år har det pratats mycket om Big Data, AI och ML och det är begrepp som använts flitigt i olika sammanhang. Vår bild är att man tidigare inte tydlig nog identifierat lösningar och användningsområden. Nu har vi börjat prata om både till vad det kan användas och hur. Än så länge är det få projekt där man tillämpar AI eller ML funktioner fullt ut men det som sker idag är att lösningar växer fram med användning av AI och ML. Vi verkar för och ser nu en upptrappad förståelse och nyfikenhet från våra kunder kring vad AI och ML kan göra inom Industriell IT och Automation. För oss är det särskilt intressant och spännande eftersom vi integrerar AI och ML funktionalitet i våra traditionella styr- och övervakningslösningar och skapar bättre och effektivare lösningar med ett större värde för våra kunder. Vi ser att AI och ML kommer att vara en stor del av våra lösningar i framtiden.