fbpx Skip to main content

AcobiaFLUX driver alla kunduppdrag i projektform via vår nya projektprocess, prAXis – Projekt med AcobiaFLUX – Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och är grunden för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i våra projekt.

förenklad_prAXis

Projektprocessen prAXis är en generell process som övergripande beskriver vilka faser ett projekt ska gå igenom innan det avslutas samt vilka villkor som ska vara uppfyllda för att gå vidare från en fas till nästa.

Fokus i prAXis ligger på projektets resultat med avseende på ekonomi, kvalitet och tid – oavsett typ av projekt! Genom att ha fullständig kontroll över dessa tre parametrar får vi nöjda kunder, glada medarbetare och god ekonomi!

Att vi arbetar enligt prAXis innebär att vi tar ett helhetsansvar i vårt projektutförande – från den inledande planeringen till avslut. I Planeringsfasen skapas förutsättningarna för projektet att leverera enligt kundens önskemål genom en noggrann analys av kundens krav. Här är det viktigt att få en samsyn mellan projektorganisationen och kunden om vad som ska åstadkommas utifrån kundkrav och specifikationer. Planeringsfasen avslutas med att sammanställa den viktigaste informationen i en projektplan, som godkänns av kunden. Syftet med Genomförandefasen är att utföra arbetet enligt projektplanen. Genomförandefasen inrymmer delar som design, utveckling, installation och driftsättning. Syftet med Avslutsfasen är att få ett tydligt avslut och ett godkänt överlämnande av projektets resultat, så det blir tydligt både för kunden och AcobiaFLUX att alla resultat har blivit överlämnade och godkända. I Avslutsfasen görs också en projektutvärdering där projektets alla medlemmar får vara med och bidra. I vår strävan att ständigt bli bättre har denna aktivitet en nyckelroll.

Mellan faserna finns så kallade Toll Gates (TG), där beslut tas om ett projekt ska tillåtas gå vidare till nästa fas. Vid varje Toll Gate finns ett antal skallkrav som ska vara uppfyllda för att projektet ska gå vidare. Beslut om en Toll Gate kan passeras tas av AcobiaFLUX projektägare tillsammans med kunden.

Vårt sätt att arbeta med prAXis säkerställer att vi tidigt i projektet blir överens med kunden om krav och omfattning, att det vi kommit överens om sammanställs i en projektplan, att vi genomför projektet enligt fastslagen projektplan samt att vi hanterar ändringar och avvikelser under projektets gång på ett professionellt sätt. Detta så att vi alltid levererar enligt tidplan och budget samt med högsta kvalitet.

kvalitetstämpelfrilagd

Genom prAXis uppnår vi Nöjda kunder, Glada medarbetare och God ekonomi!